Waar collecteren we voor in de komende weken

Zondag 4 februari collecteren we voor levensmiddelen voor De Voedselbank

Waarom collecteren we levensmiddelen (en geld)? In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. Voedselbanken ondersteunen klanten door hen tijdelijk een levensmiddelpakket te geven en door hen helpen hulp te zoeken, zodat zij weer op eigen benen kunnen staan. Zo bestrijden de Voedselbanken armoede, verdwijnen voedseloverschotten en wordt het milieu minder belast. Voedselbanken zijn zo de schakel tussen overschot en (verborgen) armoede.

Voedselbank Gooi & Omstreken is gevestigd te Huizen en heeft uitgiftepunten in Baarn, Hilversum, Huizen, Laren, Soest en Weesp. Meer info is te lezen op https://www.voedselbankgooi.nl

Zondag 11 en 18 februari collecteren we voor Kerk in actie

Het speciale doel van deze collecte is ”Noodhulp Israël en Gaza”

De recente gebeurtenissen in Israël en Gaza hebben dramatische gevolgen. Het leed onder zowel Joden als Palestijnen is onbeschrijflijk. Kerk in Actie ondersteunt via haar noodhulpprogramma wereldwijd mensen in nood. Dat doen we nu ook in Israël en Gaza.

In Israël bieden we praktische en psychosociale hulp aan groepen die op dit moment extra kwetsbaar zijn, waaronder vluchtelingen en arbeidsmigranten uit Azië en Afrika.

In Gaza is dringend behoefte aan voedsel, water, medische benodigdheden en psychosociale hulp. Via ons internationale netwerk en in samenwerking met plaatselijke kerken van Palestijnse christenen bieden we waar mogelijk hulp aan slachtoffers van het huidige geweld, ongeacht hun geloof of afkomst.

Via het programma noodhulp biedt Kerk in Actie noodhulp in Israël en Gaza. Je kunt dit werk steunen door mee te doen met de collecten die we willen houden op 11 en 18 februari.

De nood is groot, hulp blijft nog lange tijd nodig. Daarom blijft Kerk in Actie helpen, zowel in Gaza, als in Israël en op de Westbank. Help mee!

Hartelijk dank!

Ter informatie vermelden we hieronder twee artikelen van Kerk in actie.

Artikel 1: “Bid steeds voor alle mensen, aan beide kanten”

Tot 2019 woonde Marleen van der Louw met haar gezin in Jeruzalem. Het onmenselijke lijden in Israël en Gaza grijpt haar enorm aan. “We zijn als kerk geroepen om te strijden: met gebed, met gerechtigheid en met Gods liefde, voor alle mensen, aan beide kanten, in Jezus’ naam.”
Sinds 7 oktober staan de media bol van verhalen uit Israël en Gaza. Geweld, dood en verderf spatten van ons scherm. Dat zoiets vreselijks en onmenselijks heeft kunnen gebeuren, is voor velen onvoorstelbaar, zeker na de Holocaust. De aanslag met aan Joodse zijde 1200 doden en nog veel meer gewonden, heeft dan ook enorme impact op de huidige Israëlische samenleving. Ook is er de angst van de gegijzelden en de onzekerheid bij hun geliefden, zeker omdat de regering de oorlog tegen Hamas wil doorzetten en daarom nu terughoudend is met de inzet om hen allen vrij te krijgen. Zie ik mijn man, zoon of dochter ooit nog levend terug?

Angst en ongeloof
Daarnaast zijn ongeveer 200.000 mensen hun huizen bij de grenzen van Gaza en Libanon ontvlucht en verblijven elders bij familie, in opvangcentra of hotels, waar ze afhankelijk zijn van noodhulp en de solidariteit van medeburgers. Bovendien is ook de impact van de 300.000 uit de samenleving opgeroepen reservisten groot, zowel psychisch als economisch. Ten slotte is het onderling wantrouwen enorm gegroeid. Van Joodse vrienden hoor ik dat ze uit angst ’s nachts hun huizen barricaderen en constant over hun schouder kijken of er niet een ‘terrorist’ met een mes gaat steken. Maar ook de Arabische bevolking in Israël – ruim 20% – is bang. Als de ander denkt dat jij kwaad wil, terwijl je alleen je zakdoek pakt, word je zo neergeschoten. De eerder zo vrolijke en luidruchtige Israëlische samenleving houdt zich ijzig stil. Angst en ongeloof over deze nieuwe situatie laten mijn vrienden verstommen. Ze vrezen een nieuwe antisemitische golf als gevolg van de houding van het Westen. Want dat vertoont voornamelijk beelden uit Gaza.

En die zijn ook afschuwelijk: meer dan 18.000 doden, tienduizenden gewonden, duizenden kapotgebombardeerde huizen in het noorden, de miljoen Gazanen die naar het zuiden trekken en de dichte grenzen van hun jarenlange openluchtgevangenis waar noodhulp maar mondjesmaat naar binnen mag, nooit genoeg voor tweeënhalf miljoen Gazanen. De vraag naar redelijkheid klinkt steeds luider, en het westen en de VN dringen er bij Israël steeds harder op aan om een einde te maken aan het zaaien van dood en verderf. Kritiek op het destructieve kwaad van Hamas tegen Israël of op de onevenredige vrijlating van Joodse ten opzichte van Palestijnse gevangenen klinkt echter nauwelijks. Daarnaast komen er berichten van onze Gazaanse broeders en zusters. Ze dachten gezamenlijk een schuilplaats te vinden in hun kerken in Gaza stad. Nu zijn ze extra bang, omdat ook zij gedwongen worden hun vertrouwde gemeenschap te verlaten, als klein groepje andersdenkenden tussen de ruim twee miljoen moslims.

De mensen achter de woorden
Oorlog op de grond is ook altijd oorlog in de lucht. In deze situatie kun je ‘lucht’ op twee manieren uitleggen. De eerste is de mediaoorlog: mensen stellen hun eigen kant heel menselijk, relationeel en emotioneel voor en ontmenselijken de ander met woorden als ‘terrorist’ of ‘agressor’. Het in beeld brengen van oude Holocaust-overlevenden of huilende moeders met dode kinderen in hun armen raken meer je hart dan een omgekomen Hamasstrijder of Israëlische soldaat. En zulke berichten komen dan ook telkens via social media of andere kanalen bij ons binnen. Deze mediaoorlog zorgt ervoor dat mensen in het westen snel partij kiezen en meegezogen worden in het vijanddenken richting een van beide partijen. Hieraan is in oorlogstijd nauwelijks te ontkomen. Ik zeg dan in dit kader tegen anderen: laat je niet meeslepen door emoties en probeer bewust door die berichten heen te kijken naar de mensen achter de woorden. Niet om onrecht te negeren of goed te praten, maar om te beseffen dat ook terroristen of soldaten mensen zijn met familie, mensen met pijn, mensen met een ziel. Daarom riep Jezus Zijn leerlingen op om voor iedereen te bidden, ook voor hun vijanden. Zo klinkt ook naar ons, Zijn volgelingen, de oproep: bij alles wat je leest of ziet, bid steeds voor alle mensen, aan beide kanten.

Alle tranen wissen
De tweede manier om die luchtoorlog uit te leggen is geestelijke strijd. De strijd van het licht tegen de duisternis, leven tegen dood, tegen geestelijke grootheden die boven ons mensen uitstijgen. Het is de tijd voor Kerst. Dan denken we aan Jezus’ eerste komst naar deze wereld in nood. Hij kwam als het Licht van deze wereld en heeft die duisternis, de boze, aan het kruis verslagen. Hij kwam om ons als gebroken en zondige mensen weer in verbinding te stellen met God en met elkaar. Hij werd in deze wereld ontmenselijkt, zodat wij werkelijk mens kunnen worden zoals bedoeld door God, gevuld met Zijn liefde en zoekend naar echte verbinding met andere mensen, Jood en heiden, niemand uitgezonderd. Zoals Simeon zo mooi zingt in zijn lied over Jezus: ‘Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die U bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, Uw volk’ (Lucas 2: 30-32). Te midden van alle chaos mogen wij daarom als volgelingen van Jezus vaststaan in Christus, onze rots, en verantwoording afleggen van de hoop die in ons is. Hij is de enige hoop en troost voor deze wereld. Tegelijk mogen we Jezus ook verwachten in Zijn tweede komst. Dan zal Hij al het kwaad voorgoed vernietigen en alle tranen van de ogen afwissen. En totdat Hij komt, worden ook wij als kerk geroepen om te strijden: met gebed, met gerechtigheid en met Gods liefde, voor alle mensen, aan beide kanten, in Jezus’ naam.

Marleen Anthonissen – van der Louw was van 2014-2019 namens de Protestantse Kerk uitgezonden naar Israël/Palestina. Ze schreef ook een gebed voor Israël en Gaza. 

Artikel 2: “Eerste noodhulp bereikt zwaar getroffen inwoners Gaza”

Hulp bieden onder ondenkbaar zware omstandigheden. Dat doen de partners van Kerk in Actie op dit moment in Gaza. Het is werken tegen de klippen op. “We helpen de getroffen inwoners, ongeacht hun geloof of afkomst”, vertelt noodhulpcoördinator Dick Loendersloot.

Sinds de terroristische aanval van Hamas op 7 oktober en de daaropvolgende oorlog van Israël met Hamas is het leven van de meeste Gazanen voorgoed veranderd. Er zijn inmiddels meer dan 23.000 doden te betreuren en meer dan 60.000 mensen zijn gewond. Bijna 90 procent van de inwoners is op de vlucht.

Er is dringend behoefte aan voedsel, water, medische benodigdheden en psychosociale hulp. “Via het internationale kerkelijk netwerk en samen met plaatselijke kerken van Palestijnse christenen biedt Kerk in Actie hulp aan slachtoffers van het geweld”, zegt Dick Loendersloot. “Dat doen we niet alleen in Gaza, maar ook nog altijd aan inwoners van Israël en de Westelijke Jordaanoever die de gevolgen ervaren van de terreur van 7 oktober.”

Onvoorstelbaar groot verdriet
Omdat de grenzen van Gaza in de eerste weken na 7 oktober potdicht zaten, was hulp lange tijd bijna onmogelijk. Hulpgoederen kwamen de grens niet over en ook kantoren van in Gaza aanwezige hulporganisaties werden deels of geheel verwoest door de aanvallen. “Ook de medewerkers van onze partners ter plekke hebben het onnoemelijk zwaar”, vervolgt Loendersloot. “Ze moesten zelf ook vluchten en verblijven in tijdelijke onderkomens, vaak zonder voldoende voedsel, water, medicijnen en nauwelijks een bed om op te slapen. Velen van hen hebben vrienden, familie of collega’s verloren. Het verdriet is onvoorstelbaar groot.”

Hulp op gang
Er is behoefte aan werkelijk alles in de Gazastrook. “Mensen hebben niets meer, en het is nergens veilig”, hoort Dick Loendersloot van de partners. Vrijwel direct na het losbarsten van het geweld startte Kerk in Actie een geldinzamelingsactie om noodhulp te kunnen verlenen via het internationale kerkelijk netwerk.

Inmiddels kunnen partnerorganisaties meer doen voor de talloze ontheemden. Dick Loendersloot is er dankbaar voor. “Een van de partners heeft rond Gaza-Stad een mobiele gezondheidskliniek opgezet van waaruit een arts, verpleegkundige, maatschappelijk werker en fysiotherapeut hulp bieden aan getroffen inwoners. Voor veel medewerkers is het lastig om er te komen, omdat er nauwelijks meer brandstof is en auto’s niet meer kunnen rijden. Maar ze geven niet op! Met gevaar voor eigen leven rijden zij grote afstanden op de fiets om naar de kliniek te komen en om mensen die ziek zijn te bezoeken.”

De klok rond werken
In het midden en zuiden van Gaza is de kliniek van het Department for Service to Palestinian Refugees (DSPR) – partner van Kerk in Actie – in Rafah een van de vier gezondheidscentra die nog functioneren. In de regio rond Rafah, in het uiterste zuiden van Gaza, verblijven nu 1,3 miljoen mensen, terwijl er eerst 250.000 mensen woonden. De medewerkers van de kliniek werken de klok rond om iedereen te helpen. “Iedere dag worden meer dan 400 patiënten behandeld”, vertelt Dick Loendersloot. “Maar er zijn nog veel meer mensen die zorg nodig hebben. Daarom heeft het personeel besloten nog meer uren per dag te gaan werken. Ze worden daarbij geïnspireerd door hoe Jezus naar mensen kijkt, zoals weergegeven staat in Matteüs 9, vers 36: Toen hij de menigte zag, had hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder.” 

Tijdelijk onderdak
In de stad Khan Younis zorgen partnerorganisaties voor voedsel, water, tijdelijk onderdak, hygiënematerialen en essentiële eerste levensbehoeften voor de vele tienduizenden ontheemden. “Medewerkers van partnerorganisaties maakten van hun eigen kantoren en huizen een tijdelijk onderkomen en schuilplaats voor ontheemden. Toen het daar ook niet meer veilig was, werden er in allerijl tentenkampen ingericht”, vernam Loendersloot.

Daarnaast kregen in de afgelopen tijd meer dan 620 families een contant bedrag van 190 dollar. Daarmee kochten ze vooral voedsel, water en andere dagelijkse behoeften voor hun gezinnen. De komende tijd krijgen nog eens 500 gezinnen in de Gazastrook dit geldbedrag.

Psychische hulp voor kinderen en moeders
In het zuiden van Gaza helpt DSPR-moeders met jonge kinderen. Zij krijgen psychosociale hulp om te herstellen van trauma’s. Voor ruim 5000 kinderen zijn de laatste weken ontspannende activiteiten georganiseerd. In de komende tijd krijgen nog eens 4000 vrouwen en kinderen psychosociale ondersteuning. Door middel van workshops in en rond vluchtelingenkampen wil DSPR mensen bewustmaken van het belang van goede hygiëne om de overdracht van besmettelijke ziekten te verminderen. Deelnemers krijgen een hygiënepakket met o.a. zeep, shampoo en maandverband.

Droppen van voedsel
De ongeveer 800 kerkleden van de kleine christelijke gemeenschap in Gaza zoeken nog altijd hun toevlucht in de twee kerken die Gaza telt. In samenwerking met DSPR Jordanië werden voedselpakketten vanuit de lucht gedropt, zodat de ontheemden in de kerk toch te eten hebben.

Zondag 25 februari collecteren we voor De Brug

De Brug is onderdeel van de Hervormde Gemeente Huizen en zet de deur open voor ieder mens die op zoek is naar God ongeacht zijn afkomst.

En dat al 10 jaar lang!

We willen elkaar ontmoeten tijdens de Ontmoetingsdiensten op zondagen. Voor en na de diensten spreken we elkaar in de kerk of buiten op het plein. Ook tijdens diverse activiteiten (zie elders in dit BRUGnieuws of de website van De Brug) op doordeweekse dagen is er volop gelegenheid voor ontmoeting. Welkom!

Vooraankondiging collecte maart: Kids Kledingbank

Om te onthouden: De gehele maand maart houden we een inzameling van kinderkleding voor de Kids Kledingbank

Binnenkort gaat de Kids Kledingbank weer open voor de lente- en zomerkleding.
De KKB is op zoek naar schone kleding (maat 50-176 en S, M en L voor jonge meiden/jongens) die nog een ronde mee kan. Voor het inzamelen van de kleding is het fijn als de kleding gesorteerd is op maat en op jongen/meisje, dit scheelt de vrijwilligers veel werk.
Afgelopen seizoen heeft de KKB weer veel gezinnen blij kunnen maken met mooie kleding, de Kids Kledingbank is dus echt nodig.
Alvast bedankt.

Team Kids Kledingbank

Als je wilt: kijk alvast eens in de kledingkast(en) en leg apart wat je wilt doneren…!

Mooi om vanuit De Brug mee te helpen bij het inzamelen van kleding voor de winkel

Collecteren tijdens de diensten

Tijdens en na de diensten kun je op meerdere manieren meedoen met de collecte:

  • een bijdrage (geld en/of collectebonnen) deponeren in de mandjes bij de uitgangen,
  • via de OR-code (scannen met je mobiele telefoon)
  • een bijdrage overmaken op het bankrekeningnummer (indien vermeld op de dia).

Collectebonnen:

Collectebonnen zijn te koop in De Echo (Lindenlaan 32a, 1271 BB Huizen).

Digitaal meedoen met de collecte:

Tijdens en na de diensten kun je digitaal een gift geven via een zogenaamde QR-code. Door met je telefoon de QR-code te scannen en het keuzemenu te volgen komt jouw bijdrage op de juiste plek.

Een gift speciaal voor De Brug kun je overmaken op

bankrekening NL 07 RABO 0329 9026 52

t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Huizen

o.v.v. Bijdrage De Brug

Meedoen met een collecte is geheel vrijblijvend! Als je meedoet: laat je leiden door wat je hart je ingeeft.