Collecte in januari 2023

Eerste collecte in 2023; zondag 1 januari collecteren we voor de Diaconie 

De Diaconie heeft de taak om collectegelden te bestemmen voor personen en organisaties. Niet alleen heeft de Diaconie een financiële taak, het gaat ook over het organiseren van praktische hulpverlening. Deze “dienst” vindt plaats in de Hervormde Gemeente Huizen, in De Brug, in Huizen, landelijk en wereldwijd. Landelijk en wereldwijd krijgen christelijke hulporganisaties jaarlijks een financiële bijdrage. Ook wordt steun verleend aan hulpacties in geval van noodsituaties na rampen.

In het jaar 2023 willen we meerdere keren collecteren voor de Diaconie van de Hervormde Gemeente Huizen.De bestemming van deze collecten is voor diverse fondsen van de Diaconie. De collecte van zondag 1 januari is voor het ondersteuningsfonds, een fonds van waaruit persoonlijke hulp geboden kan worden. In de volgende edities van het BRUGnieuws wordt meer toelichting gegeven (over de Diaconie en de diverse fondsen). Mooi om het jaar 2023 te starten met een collecte voor de Diaconie! 

Zondag 8 en 15 januari collecteren we voor Kerk in Actie

Vluchtelingen die Griekenland proberen te bereiken maken een levensgevaarlijke reis. Ze krijgen te maken met honger en dorst, onveiligheid en uitputting. Soms raken ze onderweg hun familie kwijt. En bereiken ze eenmaal de kust, dan kan hun rubberboot zomaar meedogenloos teruggeduwd worden de zee op.

Lukt het hun wél in Griekenland aan te komen, dan wacht hen niet het welkom waar ze op hoopten. Ze worden ondergebracht in gammele tenten, blootgesteld aan kou en honger. Maar erger nog is het uitzichtloze wachten, soms wel jarenlang. 

Kerk in Actie steunt kerken en organisaties die zich inzetten voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Op Lesbos geeft onze partnerorganisatie eerste hulp aan vluchtelingen – direct na aankomst – en helpt bij invullen van de benodigde papieren. Voor kinderen en jongeren zijn er leerzame en ontspannende activiteiten, en kwetsbare gezinnen krijgen hulp bij het vinden van onderdak. In Athene ondersteunt de kerk de opvang van minderjarige jongeren. Ze volgen er taal- en computerlessen, krijgen medische zorg en hulp bij hun asielaanvraag. De kerk helpt kwetsbare gezinnen met voedselpakketten en onderdak.

 

Zondag 8 en 15 januari is de collecte bestemd voor Kerk in Actie en dan speciaal voor de vluchtelingenkinderen in Griekenland. Geef licht en toekomst aan deze kwetsbare kinderen. Jouw gift is onmisbaar.

Meer informatie op www.kerkinactie.protestantsekerk.nl/kom-in-actie/ en kijk bij vluchtelingenkinderen Griekenland.

Helpt jij mee om deze collecte tot een succes te maken? 

Hartelijk dank!


Gebed voor vluchtelingenkinderen

HEER onze God,

Uw ogen gaan rond over de hele aarde
U kent en doorgrondt de harten van mensen
Uw oren horen de roep omhoog, de kreten van nood en het stille klagen
Het is Uw schepping die zucht, in barensnood

Miljoenen op drift, verstoken van wat leven mogelijk en dragelijk maakt
Wanhopig op zoek naar een plaats van rust, met toekomst
Het grijpt ons aan, de zee van angst die spoelt om hen heen
De uitzichtloosheid van hun wachten dat zo moedeloos maakt

Wij zien de beelden, HEER, van de kampen, de mensen, de kinderen
Ginds op de eilanden van het land waar eens Uw evangelie ons werelddeel binnenkwam
Het evangelie dat ons uit het duister riep tot Uw licht
Om voorlopers te zijn van Uw rijk van vrede en recht

Het laat ons niet meer los, HEER, de smekende blik in hun ogen
De wanhoop van ouders die hun kinderen zien kwijnen
Maar bij U is ontfermen voor de weduwe, de wees en de vreemdeling
Voor wie ontheemd is, bang en zonder kracht.

Schud ons wakker, HEER, geef de wereld een geweten
Dat de klop op de poort wordt gehoord en verstaan
Schenk wijsheid, tact en moed aan onze overheden
Een ruim hart, om wegen te vinden die uitkomst bieden en hoop

Wij bidden U dit in de naam van onze Heer Jezus
Die de macht van het kwaad verslagen heeft
Die bewogen omzag naar wat onder lag
Die Zichzelf gegeven heeft, voor het leven van deze wereld.

Amen.

Door: Eric Peels, hoogleraar Oude Testament aan de Theologische Universiteit Apeldoorn


Collectedoelen 2023

Elk jaar wordt er een rooster met collectedoelen gemaakt. Gewoon voor structuur en overzicht. Uiteraard worden de doelen met zorg uitgekozen. Het rooster is echter niet in beton gegoten. Als ergens in de wereld noodsituaties ontstaan waarbij direct financiële hulp nodig is dan wordt het rooster aangepast. Het rooster voor 2023 is nog niet definitief en er is nog ruimte voor enkele mooie doelen. Weet jij een goed collectedoel? Laat het weten, dan kunnen we samen kijken of het past in het rooster. Stuur jouw voorstel naar opaartschaap@gmail.com

Alvast dank voor het meedenken.

Collecteren tijdens de diensten:

Tijdens en na de diensten kun je op meerdere manieren meedoen met de collecte: 

  • een bijdrage deponeren in de mandjes bij de uitgangen,
  • via de Givt-app (kies De Brug Huizen), 
  • geld overmaken op het bankrekeningnummer (indien vermeld op de dia).  
Een gift speciaal voor De Brug kun je overmaken op
bankrekening NL 07 RABO 0329 9026 52
t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Huizen
o.v.v. Bijdrage De Brug

Hoe je ook meedoet: laat je leiden door wat je hart je ingeeft.