Zondag 7 januari collecteren we voor de Diaconie van de Hervormde Gemeente Huizen.

“Wat doet de Diaconie, wat doet een diaken eigenlijk precies?”

In Mattheüs 25 vertelt Jezus aan Zijn leerlingen dat zij Hem kunnen ontmoeten in hun naaste in nood. Jezus zegt: “Ik had honger en jullie gaven Mij te eten, had dorst en jullie gaven Mij te drinken, was een vreemdeling en jullie namen Mij op, was naakt en jullie kleedden Mij, was ziek en jullie bezochten Mij, zat gevangen en jullie kwamen naar Mij toe.” Daarna legt Hij uit: “Alles wat jullie hebben gedaan voor een van de onaanzienlijkste van mijn broeders en zusters, dat hebben jullie voor Mij gedaan!”

Hij leert ons om de ander hoger te achten dan onszelf. Hij leert ons om de minste te zijn. Die lessen moeten dan ook de bron zijn waaruit elk rechtgeaard diaconaat ontspringt. Natuurlijk heeft elk lid van de christelijke gemeente de taak om naar de medemens om te zien. Maar om een goede structuur voor het dienen aan te brengen is het wenselijk en noodzakelijk speciaal hiervoor personen aan te stellen.

De kerkelijke gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.

Het dienstwerk voor een Diaken zijn onder andere:

 • de dienst tijdens de viering van het Avondmaal;
 • het inzamelen en besteden van de liefdegaven;
 • het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping;
 • het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat behoeven;
 • het nemen of ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van het maatschappelijk welzijn;
 • het dienen van de gemeente en de kerk in haar bemoeienis met betrekking tot sociale vraagstukken en het aanspreken van de overheid en de samenleving op haar verantwoordelijkheid dienaangaande.

Deze taken voert de Diaconie uit vanuit drie pijlers waarbij het thema “samen” het vertrekpunt is:

 1. Plaatselijk Diaconaat, samen optrekken met gemeenteleden in het vele diaconale werk dat mag worden verricht, zowel binnen als buiten de kerkelijke gemeente
 2. Jeugddiaconaat, samen met jongeren ontdekken wat diaconaat is en zicht krijgen op diaconale noden onder jongeren.
 1. Wereld Diaconaat, versterken van de interkerkelijke diaconale samenwerking.

Plaatselijk Diaconaat:

De werkgroep Plaatselijk Diaconaat zet zich in voor de behoeften in en om Huizen. Via de diaconale contactpersonen uit de wijken ontvangen we aanvragen voor hulp of ondersteuning. Praktische hulp of in geld. Maandelijks behandelen we verschillende aanvragen. Variërend van een kookplaat, een wasmachine of -droger, een (tweedehands) fiets, kleding tot belastingschuld of verzekeringsachterstand. Dit doen we voor mensen die financiële nood hebben, en waar ondersteuning dan ook van essentieel belang is. Het afgelopen jaar hebben we ook iemand geholpen door een lening te verstrekken voor het behalen van een rijbewijs, waardoor er meer kansen ontstaan op de arbeidsmarkt. Via de Kids Kledingbank worden gezinnen geholpen aan kleding.

Afgelopen september ontvingen we weer een prachtige gift van € 100.000, -. Vanaf oktober zijn we bezig geweest met het verzamelen van adressen bij scholen, buurthuizen en zorginstellingen. We hebben een methode ontwikkeld, in samenwerking met de burgerlijke gemeente Huizen en de Voedselbank, om op een

AVG-proof manier adressen te verkrijgen van gezinnen welke wel iets extra’s kunnen gebruiken, wat ook de wens is van de gever. Dit resulteerde in het bij de gezinnen thuis langsbrengen van 480 supermarktbonnen, in en rond Huizen.

Het is hartverwarmend om hiermee een beetje verlichting te mogen brengen in deze gezinnen. Een ambtsdrager deelde na het bezorgen van de bonnen: “Zo geweldig om dit als kerk te kunnen doen en de overvloedige liefde van God te kunnen delen.”

Dit jaar hebben we voor de tweede keer het Diaconaal Platform georganiseerd, waar diakenen van verschillende kerken in Huizen samenkomen. Tijdens deze ontmoetingen delen we informatie en ervaringen, zoals over Stichting Schuilplaats,

een initiatief dat we als Diaconie ondersteunen. De contacten met deze kerken zijn goed en we weten elkaar goed te vinden, ook voor bijvoorbeeld de vluchtelingenboot en acties daarvoor. Het college onderhoudt ook nauw contact met verschillende organisaties en instellingen in Huizen, waaronder Hospice Huizen, Stichting

Schuilplaats, Herberg Tolvrij, de Vrijwilligerscentrale voor vluchtelingenopvang en Stichting Schuldhulpmaatje. Binnen onze eigen gemeente zijn we het hele jaar door actief via de Diaconale Welzijnscommissie (DWC), een actieve kracht binnen de

Hervormde Gemeente Huizen. De DWC organiseert onder andere aangepaste kerkdiensten, kerstvieringen voor ouderen, bustochten voor 70-plussers, contactmiddagen en legt diverse bezoeken af. Twee keer per jaar houden we een inzameling voor de Voedselbank, waarbij we meer dan 200 kratten met producten verzamelen. Deze momenten, tijdens onze bid- en dankdagen in maart en november, zijn van grote waarde voor het aanvullen van de voorraden van de Voedselbank om mensen te kunnen ondersteunen. Aan het eind van 2023 zijn via de Diaconie 700 kerstattenties bij ouderen thuis afgeleverd. Deze attenties zijn bedoeld voor iedereen vanaf 75 jaar en voor langdurig zieken.

Het Jeugddiaconaat en werelddiaconaat wordt in een volgende BRUGnieuws besproken.

Zondag 14 en 21 januari collecteren we voor World Vision

 

World Vision promoot Farmer Managed Natural Regeneration (FMNR) om over de hele wereld gedegradeerde akkers en graasgronden weer gezond te maken. Van Latijns-Amerika tot Indonesië, maar vooral in Afrika helpt onze FMNR-methode boeren en leden van de gemeenschap hun land te vergroenen, met als direct gevolg: meer oogst, betere inkomens, meer opslag van Co2, herstel van ecosystemen en biodiversiteit. Gewoon door als boer gebruik te maken van de groeikracht van inheemse bomen en struiken, door mee te werken met de natuur. We hebben jouw hulp nodig om meer mensen te bereiken, meer beschadigde landbouwgronden en omringende natuur te herstellen. We creëren een wereldwijde beweging door gemeenschappen, regeringen en partners te ondersteunen om samen te werken om aangetast land over de hele wereld te herstellen.

De FMNR-methode is ontwikkeld door Tony Rinaudo. Via de onderstaande link is een EO-documentaire te lezen over Tony en zijn werkwijze…!!

https://www.eo.nl/artikel/tony-rinaudo-bestrijdt-droogte-honger-en-armoede-met-bomen

World Vision pakt de oorzaken van armoede en onrecht aan. Dit doen zij op verschillende manieren. Lees hierover op:
https://www.worldvision.nl/over-world-vision/werkwijze/

Zondag 28 januari collecteren we voor De Brug

De Brug is onderdeel van de Hervormde Gemeente Huizen en zet de deur open voor ieder mens die op zoek is naar God ongeacht zijn afkomst.

En dat al 10 jaar lang!

We willen elkaar ontmoeten tijdens de Ontmoetingsdiensten op zondagen. Voor en na de diensten spreken we elkaar in de kerk of buiten op het plein. Ook tijdens diverse activiteiten (zie elders in dit BRUGnieuws of de website van De Brug) op doordeweekse dagen is er volop gelegenheid voor ontmoeting. Welkom!!

Collecteren tijdens de diensten:

Tijdens en na de diensten kun je op meerdere manieren meedoen met de collecte:

 • een bijdrage (geld en/of collectebonnen) deponeren in de mandjes bij de uitgangen,
 • via de OR-code (scannen met je mobiele telefoon)
 • een bijdrage overmaken op het bankrekeningnummer (indien vermeld op de dia).

Collectebonnen:

Collectebonnen zijn te koop in De Echo (Lindenlaan 32a, 1271 BB Huizen).

Digitaal meedoen met de collecte:

Tijdens en na de diensten kun je digitaal een gift geven via een zogenaamde QR-code. Door met je telefoon de QR-code te scannen en het keuzemenu te volgen komt jouw bijdrage op de juiste plek.

Een gift speciaal voor De Brug kun je overmaken op

bankrekening NL 07 RABO 0329 9026 52

t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Huizen

o.v.v. Bijdrage De Brug

Meedoen met een collecte is geheel vrijblijvend! ls je meedoet: laat je leiden door wat je hart je ingeeft.